SAP MATA KULIAH ILMU TAUHID


FORMAT SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
PRODI IAT STIQ TEBING SULUH LEMPUING OKI

A.    Identitas Matakuliah

Matakuliah            : Ilmu Tauhid
Kode Mata Kuliah            : STQ 106
Kredit                    :  2 SKS
Jurusan/Prodi        : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)
Semester/Kelas     : I/Satu
Dosen Pembina     :

B.     Standar Kompetensi
Mahasiswa memahami akidah-akidah pokok yang diajarkan al-Qur’an dan Hadits Nabi serta memahami perkembangan pemikiran para ulama masa lalu dalam menjawab masalah-masalah yang menjadikan kajian tauhid
C.    Kompetensi Dasar
1.    Pengetahuan
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang akidah Islam yang benar (al-aqidah al-Salimah), yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits Nabi yang shahih. Juga mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perkembangan pemikiran para ulama salaf dan khalaf dalam menjawab permasalahan yang timbul seputar kajian tauhid.
2.  Sikap
Mahasiswa memiliki keyakinan tentang kebenaran tauhidullah dan kesadaran tentang pentingnya berakidah yang benar, yakni akidah Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits Nabi yang shahih.
3.  Ketrampilan
Mahasiswa mampu mengamalkan Akidah Islam yang berdasarkan keimanan dan tauhid yang benar dan menjauhkan penyakit-penyakit tauhid, seperti, syirik, kufur, nifak, riya’ bid’ah, tahayul dan khurafat dalam kehidupan serhari-hari.
D.    Indikator Hasil Belajar
1.    Menjelaskan pengertian ilmu tauhid
2.    Menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu tauhid
3.    Menyebutkan nama-nama lain dari ilmu tauhid, pengertian dan sebab-sebab penamaanya.
4.    Menjelaskan maksud iman, Islam, dan ikhsan, serta sanggup mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar.
5.    Menjelaskan maksud Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Mulkiyah, Tauhid Dzat  wa  Af’al, dan Tauhid Asma’ wa Shifat
6.    Menjelaskan macam-macam penyakit tauhid beserta maksud-maksudnya
7.    Menjelaskan hubungan antar iman, ibadah, dan akhlak dalam perilaku kehidupan manusia
8.    Membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang salah dengan menyebutkan contoh-contohnya.
9.     Menjelaskan pokok Akidah Islam dan cabang-cabangnya.
10.     Menceritakan sejarah munculnya persoalan teologis dan sekte-sekte dalam Islam.
11. Menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul dalam bidang teologi yang ada  hubungannya dengan kajian ilmu tauhid.
12.  Menjelaskan pendapat para ulama salaf dan khalaf dalam menjawab persoalan yang muncul seputar ilmu tauhid.

E.       Kegiatan Pembelajaran

    Langkah   Perkuliahan
                  Uraian kegiatan
1.    Pembukaan
(10  menit)
1.    Kegiatan Awal
a.       Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan  yaitu (mahasiswa mengetahui dan memahami ajaran tauhid dalam Islam secara komprehensip, menyadari pentingnya bertauhid yang benar, dan sanggup mengimplementasikannya dalam kehidupan).
b.      Dosen mengadakan apersepsi dengan mahasiswa-mahasiswi dengan mengajukan pertanyaan tentang pengetahuan awal mahasiswa tentang Pengertian ilmu tauhid, Pentingnya mempelajari ilmu tauhid, Nama-nama lain dari ilmu tauhid, seperti ilmu aqa’id, ushuluddin, ilmu kalam, dan teologis Islam, serta pengertian dan sebab-sebab penamaanya.

2.      Asosiasi (ketersambungan materi)
Menghubungan berbagai materi perkuliahan dengan Ilmu Tauhid
2.    Kegiatan Inti
   (85 menit)
1.    Presentasi
Mahasiswa mengikuti secara aktif presentasi dosen tentang Pengertian ilmu tauhid, Pentingnya mempelajari ilmu tauhid, Nama-nama lain dari ilmu tauhid, seperti ilmu aqa’id, ushuluddin, ilmu kalam, dan teologis Islam, serta pengertian dan sebab-sebab penamaanya.
2.    Tanya Jawab
Mahasiswa dan dosen berdialog /bertanya jawab tentang sub-sub materi  perkuliahan yang masih memerlukan penjelasan tambahan
3.    Resitasi /penugasan
Mahasiswa mengikuti penjelasan dosen tentang tugas terstruktur tentang pengayaan materi perkuliahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa di perpustakaan dan di rumah
4.    Evaluasi
Mahasiswa menjawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan dosen tentang materi-materi yang telah dipelajari
3.     Penutup
(5 menit)
Tindak Lanjut Perkuliahan
Mahasiswa mengikuti penjelasan dosen tentang tindak lanjut materi perkuliahan yang akan dipelajari pada pertemuan II (berikutnya)F.     Materi Perkuliahan

Pertemuan
Pokok Bahasan
Metode&Bahan
1
1.   Pengantar kajian ilmu tauhid :
a.    Pengertian ilmu tauhid
b.   Pentingnya mempelajari ilmu tauhid
Nama-nama lain dari ilmu tauhid, seperti ilmu aqa’id, Ushuluddin, ilmu kalam, dan teologis Islam, serta pengertian dan sebab-sebab penamaanya

Ceramah & Slide Powerpoint
2
2.  Dasar-dasar kajian ilmu tauhid :
a.  Iman, Islam, dan Ikhsan
b.  Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Mulkiyah, Tauhid Dzat wa Af’al dan Tauhid Asma’ wa Shifat.
c.  Penyakit-penyakit tauhid; syirik, kufur, nifak, riya’, bid’ah, tahayul dan khurafat.

Presentasi
3
3.Hubungan antara iman, ibadah, dan akhlak/moral dalam segala aspek kehidupan.

Tanya Jawab & Ceramah
4
4.  Pokok Aqidah Islam dan cabang-cabangnya :
a.  Iman kepada Allah.
b.  Iman kepada Malaikat-Nya.
c.  Iman Kitab-kitab-Nya.
d.  Iman kepada para Nabi dan Rasul-Nya.
e.  Iman kepada hari kiamat.
f.  Iman kepada takdir.


Presentasi
5
5.  Sejarah munculnya persoalan teologi dan sekte-sektenya dalam Islam, seperti Khawarij, Murji’ah, Mu’tzailah, Jabariyah, Syi’ah, Asy’ariyah dan Maturidiyah.


Presentasi

6
Al-aqidah ash-shahihah dan al-aqidah al-bathilah
Penugasan
7
Pendapat para ulama salaf dan khalaf tentang persoalan teologis yang ada hubungannya dengan kajian ilmu tauhid

Ceramah & Slide Powerpoint

G.      Strategi  Pembelajaran
ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan, dengan penjabaran
H.    Media Pembelajaran
Computer, infocus dan smart class
I.       Penilaian

Pengambilan nilai melalui evaluasi didasarkan pada 4 (empat) kriteria:
a.    Absensi dan keaktifan dalam belajar di kelasa:   10 %
b.    Ujian mid semester                                           :   20 %
c.    Tugas akademik (pembautan makalah)             :   20 %
d.   Ujian akhir semester                                         :   50 %
                                                   Jumlah                 : 100 %

Buku Referensi:

1.    Abn. Jabar Ibn Akhmad, Syarh al Ushul al-Khamsyah
2.    Abu Bakar Jabir al-Jaz’iry, Aqidah al-Mu’min
3.    Abu Zahra, Al-Aqidah al-Islamiyah kama ja’ahu fi al-Qur’an
4.    Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah
5.    Al-Asy’ary, Maqamat al-Islamiyyin
6.    Ali Musthafa al-Kaharabi, Tarikh al-Firaq al-Islamiyah
7.    Al-Sahrats Sani, Al-Milal wa as-Nihal
8.    Fazalurrahman, Tema-tema pokok Al-Qur’an
9.    Harun Nasution, Teologi Islam
10.    Ibnu Taimiyah, Majmu’ah at-Tauhid
11.    Mahmud Saltut, Al-Islam, Aqidah wa Syari’ah
12.    Muh. Ghazali, Aqidah al-Islamiyah Kama Ja’ahu fi al-Qur’an
13.    Muhammad Ali, Isomologi
14.    Sayyid Sabiq, Aqidah Islam

      Tebing suluh,11 September 2015

   
Mengetahui Ketua,                                                                                  Dosen Pembina,


KH. Syamsuddin, S.Ag, M.Pd.I